Medlem af Dansk PsykologforeningPrivatlivspolitik:


Min virksomhed, Psykolog Linnea Andersen, er dataansvarlig og sikrer, at dine persondata behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Lovgivningen stiller krav om, at jeg informerer dig om følgende:

1. Hvilke oplysninger?
Jeg fører journal, dvs. noterer oplysninger om sociale og helbredsmæssige forhold, som har betydning for vurdering og behandling.

Udover de sociale og helbredsoplysninger, jeg selv noterer om dig, kan jeg modtage helbredsoplysninger om dig fra andre, f.eks. din sundhedsforsikring eller læge.

Jeg registrerer ligeledes oplysninger til brug for administration og fakturering.

Jeg behandler kun data, der er relevante for psykologydelser, administration og fakturering, og har pligt til at opbevare dine helbredsmæssige og andre følsomme oplysninger sikkert og fortroligt.

2. Videregivelse af oplysninger
Videregivelse af helbredsoplysninger og andre personfølsomme oplysninger må som udgangspunkt kun ske med dit samtykke.

Hvis der er alvorlig risiko for alvorlig skade på dig selv eller andre, har jeg oplysningspligt, for at forebygge skaden. Hvis der er alvorlig mistanke om, at et barns udviklingsbetingelser er i fare, har jeg underretningspligt.

De oplysninger, jeg har registreret til brug for fakturering, udveksles med betalingsformidlere i det omfang, det er nødvendigt for at gennemføre betalingerne, og for revision.

Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af dit forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale. Der videregives kun de oplysninger, som har betydning for behandling af din sag, og kun med dit samtykke.

Ved manglende betaling sendes udestående til inkasso.

3. Hvor længe opbevares oplysningerne?
Din journal opbevares i 5 år fra det seneste notat i sagen. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere.

4. Dine rettigheder vedrørende oplysningerne
Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har registeret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse.

For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger.

5. Klage
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata. Er du utilfreds med min håndtering af oplysninger om dig; kontakt mig, og jeg vil så vidt muligt ændre det, du er utilfreds med.

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K. Du kan finde nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan findes styrelsens kontaktoplysninger på www.stps.dk

DATAANSVARLIG:
Psykolog Linnea Andersen Psykolog
CVR.37 83 84 38
Adresse: Isbakkevej 20, 9440 Aabybro
TLF. 30 20 99 90
MAIL: linpsyk@protonmail.ch

LOVE OG REGLER:
Om journaler:
Psykologlovens paragraph 14 samt bekendtgørelse nr. 567 af 19.maj 2017 om autoriserede psykologers pligt til at føre ordnede fortegnelser.

Om samtykke til registrering af data:
EU´s Persondataforordning art. 6 og 7.

Om underretningspligt i forbindelse med børn/unges trivsel og udvikling:
Serviceloven paragraf 154.